Psykoterapi & existentiella samtal


Individuella samtal, MediYoga, grupper och föredrag/kurser

Leg psykolog, med dr Mimmie Willebrand

Jag jobbar integrativt med olika samtalsmetoder och har erfarenhet av stress, kroppsliga och psykiska trauman, anknytningstrauma, samt psykiska besvär generellt. Se vidare under "Tjänster", "Metoder" och "Om mig".


Individuella samtal för vuxna

 • Psykoterapi
 • Existentiell vägledning


Grupper

 • Existentiell vägledning
 • Närståendegrupper
 • MediYoga
 • Psykoedukation, stöd och vägledning vid stress, trauma och våld i nära relation


Tjänster till företag 

 • Psykologisk behandling
 • Psykoedukation, stöd och vägledning vid stress, trauma och våld i nära relation
 • MediYoga i grupp för ökat välbefinnande, medveten närvaro och kreativitet
 • Stöd/behandling till enskild personal, chef eller grupper
 • Reflekterande samtal i grupper och team


Föredrag/kurser

Föredrag eller kurser kan erbjudas i exempelvis samtalsfärdigheter, svåra samtal, kris och trauma, existentiella perspektiv, föräldraskap vid diabetes typ 1 hos barn.


Languages: Swedish and English


Var sker samtalen?

Välkommen till mottagningen på Kungsgatan 16 och Trädgårdsgatan 11 i Uppsala.


Samtal kan även ges via Internet med säker inloggning via BankID.


Välkommen att ta kontakt för mer information och en diskussion om vad du/ni behöver!


Mimmie Willebrand

AKTUELLT
Intensiv behandling


Lider du av tidigare livshändelser eller trauma? I tillägg till sedvanlig behandling finns nu möjlighet till en behandling med tätare kontakt under kortare tid. Välkommen för ett bedömningssamtal då vi utforskar om detta kan passa för dig.


Under våren 2024 erbjuds rabatt vid bokning av tre eller fem sessioner.


Ta kontakt här


Existentiella samtal – att möta människor som brottas med stora livsfrågor


Kurs för dig som är yrkesverksam och möter personer i svåra livssituationer. Hur kan vi vara närvarande och samtidigt värna om vår egen "hållbarhet"? Teori, reflektioner och praktiska övningar. Läs mer under Tjänster  - Kurser och föredrag


Anmäl intresse här

Information om behandling av personuppgifter och dina rättigheter


Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Uppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen som bland annat handlar om sekretess och tystnadsplikt. Om du har några frågor kring personuppgiftsbehandling kan du vända dig till mig (se kontaktuppgifter på hemsidan).


Samtycke till behandling av personuppgift. För att verksamheten ska kunna behandla dina personuppgifter behövs ditt samtycke och du tillfrågas om detta vid första besöket. Om du inte samtycker kommer behandling inte att utföras. Du kan ta tillbaka samtycket utan att återtagandet påverkar lagligheten av den behandling som skett dessförinnan.


Uppgifterna sparas för att jag ska kunna ge dig en god och säker behandling och används i det fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs löpande in i journalsystemet under vår kontakt. Alla vårdgivare står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.


Du har rätt till information om personuppgiftsbehandlingen och, med de begränsningar som följer av patientdatalagen, att få dina personuppgifter rättade, raderade eller begränsade.


Lagringstid. Personuppgifter lagras i enlighet med reglerna i Patientdatalagen och gallras tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen. Inkommande e-post raderas med regelbundna intervall.


Uppgiftsskyldighet enligt lag. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du i enskilda fall samtycker till det. I särskilda fall kan jag ha skyldighet enligt patientsäkerhetslagen (6 kap. 15§) att lämna ut uppgifter. En sådan uppgiftsskyldighet gäller enligt reglerna i Socialtjänstlagen, om ett barn far illa och Socialförsäkringsbalken, när det gäller uppgifter som behövs för beslut i socialförsäkringsärende.


Regler om sekretess och säkerhet för uppgifterna. För alla patientuppgifter gäller de regler om tystnadsplikt som följer av patientsäkerhetslagens bestämmelser.


Uppgifter som krävs enligt lag. Innehållet i patientjournaler regleras av Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter. En journal ska innefatta uppgifter om patientens identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till kontakten, bedömningar, planeringar och åtgärder som genomförs. Vidare journalförs information som har lämnats till dig, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.


Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Varje år skrivs en patientsäkerhetsberättelse i enlighet med krav från Socialstyrelsen.  


Rätten att lämna klagomål. Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande behandlingen av dina personuppgifter. Synpunkter på verksamheten välkomnas och du kan lämna dessa via e-post, brev eller muntligen. Om du går i behandling och upplever någon brist eller vill lämna klagomål, gör detta så snart som möjligt så att brister kan rättas och rutiner kan förbättras. Som patient kan du också lämna klagomål till Inspektionen för vård och omsorg. Verksamheten har patientförsäkring via Sveriges Psykologförbund.

Kontakta mig