Psykoterapi & existentiella samtal


Individuella samtal, MediYoga, grupper och föredrag/kurser

Leg psykolog, med dr Mimmie Willebrand

Jag jobbar integrativt med olika samtalsmetoder och har  erfarenhet av stress, kroppsliga  och psykiska trauman, anknytningstrauma, samt psykiska besvär generellt.


Individuella samtal för vuxna

  • Psykoterapi
  • Existentiell vägledning


Grupper

  • Existentiell vägledning
  • Närståendegrupper
  • MediYoga


Företag 

  • Psykoterapi på konsultbas
  • MediYoga i grupp för ökat välbefinnande, medveten närvaro och kreativitet
  • Stöd till enskild personal, chef eller grupper
  • Reflekterande samtal i grupper och team


Föredrag/kurser

Föredrag eller kurser kan erbjudas i exempelvis samtalsfärdigheter, svåra samtal, kris och trauma, existentiella perspektiv, diabetesföräldraskap.


Languages: Swedish and English


Var sker samtalen?

Välkommen till mottagningen på Trädgårdsgatan 11 (måndagar och tisdagar) eller till Smedsgränd 2B (onsdagar) i Uppsala.


Med anledning av pandemin: Rummen är stora och vi kan sitta med minst två meters avstånd. Samtal kan även ges via Internet med säker inloggning.


Välkommen att ta kontakt för mer information och en diskussion om vad du/ni behöver!


Mimmie Willebrand

TEMADAGAR 2022


Odla den inre motståndskraften


Det levande i livet - för dig som upplever eller har upplevt stress, överbelastning, eller utmattning. Den 19 november 10-13.


Gå vidare efter svåra livshändelser - om frihet och tilit till livet. Den 3 december 10-13.


"Det här blir bra" - att hitta ut ur negativa spår och se det som är bra i livet. Den 10 december 10-13.


Upplevelsebaserade övningar i medveten närvaro, acceptans och självomsorg.

Läs mer under Tjänster


Anmäl intresse här


Existentiella samtal – att möta människor som brottas med stora livsfrågor


Kurs för dig som är yrkesverksam och möter personer i svåra livssituationer. Hur kan vi vara närvarande och samtidigt värna om vår egen "hållbarhet"? Teori, reflektioner och praktiska övningar. Läs mer under Tjänster  - Kurser och föredrag


Anmäl intresse här

Information om behandling av personuppgifter och dina rättigheter


Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Uppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen som bland annat handlar om sekretess och tystnadsplikt. Om du har några frågor kring personuppgiftsbehandling kan du vända dig till mig (se kontaktuppgifter på hemsidan).


Samtycke till behandling av personuppgift. För att verksamheten ska kunna behandla dina personuppgifter behövs ditt samtycke och du tillfrågas om detta vid första besöket. Om du inte samtycker kommer behandling inte att utföras. Du kan ta tillbaka samtycket utan att återtagandet påverkar lagligheten av den behandling som skett dessförinnan.


Uppgifterna sparas för att jag ska kunna ge dig en god och säker behandling och används i det fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs löpande in i journalsystemet under vår kontakt. Alla vårdgivare står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.


Du har rätt till information om personuppgiftsbehandlingen och, med de begränsningar som följer av patientdatalagen, att få dina personuppgifter rättade, raderade eller begränsade.


Lagringstid. Personuppgifter lagras i enlighet med reglerna i Patientdatalagen och gallras tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen. Inkommande e-post raderas med regelbundna intervall.


Uppgiftsskyldighet enligt lag. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du i enskilda fall samtycker till det. I särskilda fall kan jag ha skyldighet enligt patientsäkerhetslagen (6 kap. 15§) att lämna ut uppgifter. En sådan uppgiftsskyldighet gäller enligt reglerna i Socialtjänstlagen, om ett barn far illa och Socialförsäkringsbalken, när det gäller uppgifter som behövs för beslut i socialförsäkringsärende.


Regler om sekretess och säkerhet för uppgifterna. För alla patientuppgifter gäller de regler om tystnadsplikt som följer av patientsäkerhetslagens bestämmelser.


Uppgifter som krävs enligt lag. Innehållet i patientjournaler regleras av Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter. En journal ska innefatta uppgifter om patientens identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till kontakten, bedömningar, planeringar och åtgärder som genomförs. Vidare journalförs information som har lämnats till dig, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.


Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Varje år skrivs en patientsäkerhetsberättelse i enlighet med krav från Socialstyrelsen.  


Rätten att lämna klagomål. Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande behandlingen av dina personuppgifter. Synpunkter på verksamheten välkomnas och du kan lämna dessa via e-post, brev eller muntligen. Om du går i behandling och upplever någon brist eller vill lämna klagomål, gör detta så snart som möjligt så att brister kan rättas och rutiner kan förbättras. Som patient kan du också lämna klagomål till Inspektionen för vård och omsorg. Verksamheten har patientförsäkring via Sveriges Psykologförbund.

Kontakta mig